祛痘小妙招

建业怀古

古代诗歌网VX:mrzhenjia338

作者:吴筠
朝代:唐代
建业怀古原文:
炎精既失御,宇内为三分。吴王霸荆越,建都长江滨。
爰资股肱力,以静淮海民。魏后欲济师,临流遽旋军。
岂惟限天堑,所忌在有人。惜哉归命侯,淫虐败前勋。
衔璧入洛阳,委躬为晋臣。无何覆宗社,为尔含悲辛。
俄及永嘉末,中原塞胡尘。五马浮渡江,一龙跃天津。
此时成大业,实赖贤缙绅。辟土虽未远,规模亦振振。
谢公佐王室,仗节扫伪秦。谁为吴兵孱,用之在有伦。
荏苒宋齐末,斯须变梁陈。绵历已六代,兴亡互纷纶。
在德不在险,成败良有因。高堞复于隍,广殿摧于榛。
王风久泯灭,胜气犹氤氲。皇家一区域,玄化通无垠。
常言宇宙泰,忽遘云雷屯。极目梁宋郊,茫茫晦妖氛。
安得倚天剑,斩兹横海鳞。徘徊江山暮,感激为谁申。
建业怀古拼音解读:
yán jīng jì shī yù ,yǔ nèi wéi sān fèn 。wú wáng bà jīng yuè ,jiàn dōu zhǎng jiāng bīn 。
yuán zī gǔ gōng lì ,yǐ jìng huái hǎi mín 。wèi hòu yù jì shī ,lín liú jù xuán jun1 。
qǐ wéi xiàn tiān qiàn ,suǒ jì zài yǒu rén 。xī zāi guī mìng hóu ,yín nuè bài qián xūn 。
xián bì rù luò yáng ,wěi gōng wéi jìn chén 。wú hé fù zōng shè ,wéi ěr hán bēi xīn 。
é jí yǒng jiā mò ,zhōng yuán sāi hú chén 。wǔ mǎ fú dù jiāng ,yī lóng yuè tiān jīn 。
cǐ shí chéng dà yè ,shí lài xián jìn shēn 。pì tǔ suī wèi yuǎn ,guī mó yì zhèn zhèn 。
xiè gōng zuǒ wáng shì ,zhàng jiē sǎo wěi qín 。shuí wéi wú bīng chán ,yòng zhī zài yǒu lún 。
rěn rǎn sòng qí mò ,sī xū biàn liáng chén 。mián lì yǐ liù dài ,xìng wáng hù fēn lún 。
zài dé bú zài xiǎn ,chéng bài liáng yǒu yīn 。gāo dié fù yú huáng ,guǎng diàn cuī yú zhēn 。
wáng fēng jiǔ mǐn miè ,shèng qì yóu yīn yūn 。huáng jiā yī qū yù ,xuán huà tōng wú yín 。
cháng yán yǔ zhòu tài ,hū gòu yún léi tún 。jí mù liáng sòng jiāo ,máng máng huì yāo fēn 。
ān dé yǐ tiān jiàn ,zhǎn zī héng hǎi lín 。pái huái jiāng shān mù ,gǎn jī wéi shuí shēn 。
标签: 吴筠建业怀古
相关文章
生查子·轻匀两脸花
忆庐山旧居
留观中诗二首
言兴
赠秀才
题栖霞寺僧房
最新文章
题田道者院
听尹炼师弹琴
寄华阴司空侍郎
醉公子·岸柳垂金线
秋台作
踏莎行·月华如水
祛痘问答
赠持《法华经》僧
喜僧友到
哭悼朝贤
对御书后一绝
经贺监旧居
献郑都官