祛痘小妙招

武肃王有旨,石桥设斋会,进一诗,共六首

古代诗歌网VX:mrzhenjia338

作者:吴越僧
朝代:唐代
武肃王有旨,石桥设斋会,进一诗,共六首原文:
南有天台事可尊,孕灵含秀独超群。重重曲涧侵危石,
步步层岩踏碎云。金雀每从云里现,异香多向夜深闻。
当知此界非凡界,一道幽奇各自分。
仙源佛窟有天台,今古嘉名遍九垓。石磴嵌空神匠出,
瀑泉雄壮雨声来。景强偏感高僧上,地胜能令远思开。
一等翘诚依此处,自然灵贶作梯媒。
智泉福海莫能逾,亲自王恩运睿谟。感现尽冥心境界,
资持全固道根株。石梁低翥红鹦鹉,烟岭高翔碧鹧鸪。
胜妙重重惟祷祝,永资军庶息灾虞。
凌晨迎请倍精诚,亲散鲜花异处清。罗汉攀枝呈梵相,
岩僧倚树现真形。神幡双出红霞动,宝塔全开白气生。
都为王心标意切,满空盈月瑞分明。
幡花宝盖满青川,祈祷迎来圣半千。莫道胜缘无影响,
须知嘉会有因缘。空中长似闻天乐,岩畔常疑有地仙。
何必更寻兜率去,重重灵应事昭然。
登云步岭涉烟程,好景随心次第生。圣者已符祥瑞事,
地灵全副祷祈情。洞深重叠拖云湿,滩浅潺湲漱水清。
愿满事圆归去路,便风相送片帆轻。
武肃王有旨,石桥设斋会,进一诗,共六首拼音解读:
nán yǒu tiān tái shì kě zūn ,yùn líng hán xiù dú chāo qún 。zhòng zhòng qǔ jiàn qīn wēi shí ,
bù bù céng yán tà suì yún 。jīn què měi cóng yún lǐ xiàn ,yì xiāng duō xiàng yè shēn wén 。
dāng zhī cǐ jiè fēi fán jiè ,yī dào yōu qí gè zì fèn 。
xiān yuán fó kū yǒu tiān tái ,jīn gǔ jiā míng biàn jiǔ gāi 。shí dèng qiàn kōng shén jiàng chū ,
bào quán xióng zhuàng yǔ shēng lái 。jǐng qiáng piān gǎn gāo sēng shàng ,dì shèng néng lìng yuǎn sī kāi 。
yī děng qiào chéng yī cǐ chù ,zì rán líng kuàng zuò tī méi 。
zhì quán fú hǎi mò néng yú ,qīn zì wáng ēn yùn ruì mó 。gǎn xiàn jìn míng xīn jìng jiè ,
zī chí quán gù dào gēn zhū 。shí liáng dī zhù hóng yīng wǔ ,yān lǐng gāo xiáng bì zhè gū 。
shèng miào zhòng zhòng wéi dǎo zhù ,yǒng zī jun1 shù xī zāi yú 。
líng chén yíng qǐng bèi jīng chéng ,qīn sàn xiān huā yì chù qīng 。luó hàn pān zhī chéng fàn xiàng ,
yán sēng yǐ shù xiàn zhēn xíng 。shén fān shuāng chū hóng xiá dòng ,bǎo tǎ quán kāi bái qì shēng 。
dōu wéi wáng xīn biāo yì qiē ,mǎn kōng yíng yuè ruì fèn míng 。
fān huā bǎo gài mǎn qīng chuān ,qí dǎo yíng lái shèng bàn qiān 。mò dào shèng yuán wú yǐng xiǎng ,
xū zhī jiā huì yǒu yīn yuán 。kōng zhōng zhǎng sì wén tiān lè ,yán pàn cháng yí yǒu dì xiān 。
hé bì gèng xún dōu lǜ qù ,zhòng zhòng líng yīng shì zhāo rán 。
dēng yún bù lǐng shè yān chéng ,hǎo jǐng suí xīn cì dì shēng 。shèng zhě yǐ fú xiáng ruì shì ,
dì líng quán fù dǎo qí qíng 。dòng shēn zhòng dié tuō yún shī ,tān qiǎn chán yuán shù shuǐ qīng 。
yuàn mǎn shì yuán guī qù lù ,biàn fēng xiàng sòng piàn fān qīng 。
标签: 武肃王石桥
相关文章
留观中诗二首
忆庐山旧居
言兴
生查子·轻匀两脸花
题栖霞寺僧房
赠秀才
最新文章
秋台作
踏莎行·月华如水
醉公子·岸柳垂金线
寄华阴司空侍郎
听尹炼师弹琴
题田道者院
祛痘问答
哭悼朝贤
献郑都官
对御书后一绝
经贺监旧居
赠持《法华经》僧
喜僧友到